Zmiana rozporządzenia dotyczącego ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii

K O M U N I K A T

Dyrektor Teatru Starego w Lublinie informuje, że z dniem 1 marca 2022 r. wygasło ograniczenie wprowadzone art. 9  ustęp 20a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.), w zakresie limitu udostępnianych miejsc na wydarzeniach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 23 § 1 pkt c) Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U.2022.473 z dnia 2022.02.25) do dnia 31 marca 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

- w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

- w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultury.

W związku z powyższym proszę o przestrzeganie w/w. nakazów, co stanowi o prawie korzystania z naszej oferty kulturalnej.

Jednocześnie proszę o stosowanie środków dezynfekcyjnych do rąk umieszczonych na terenie naszej instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Dyrektora Teatru Starego odnoście zmiany rozporządzenia dotyczącego ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii.