Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 ORAZ ZASADY REZERWACJI / KUPNA / ZWROTU BILETÓW DO TEATRU STAREGO W LUBLINIE
obowiązuje od 13 września 2021 r.

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń artystycznych (widzów) przed epidemią COVID-19 oraz wprowadzonymi w Teatrze Starym w Lublinie zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny („GIS”), Dyrekcja Teatru zwraca uwagę, że uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym prezentowanym w Teatrze jest równoznaczne z akceptacją procedur opracowanych w Teatrze w zakresie zabezpieczenia przed epidemią COVID-19, z którymi uczestnik wydarzeń artystycznych (widz) jest zobowiązany do zapoznania się przed zakupem biletu, jak i zobowiązany jest do przestrzegania tychże procedur przez cały okres przebywania w budynku Teatru.

Teatr informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych powierzając Mu zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz utrzymywania stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: pys@teatrstary.eu

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. W Teatrze obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19.
2. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz bieżące zapoznawanie się ze stanem prawnym w zakresie udostępniania wydarzeń kulturalnych widzom.
3. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi liczba miejsc udostępnionych do sprzedaży na wydarzenia odbywające się w teatrze to 75% widowni.
4. Pozostałe 25% stanowi pulę biletów dostępną wyłącznie dla osób posługujących się certyfikatem szczepienia przeciwko COVID-19. Bilet dla osoby zaszczepionej można nabyć w kasie teatru oraz na stronie teatrstary.eu. Przed wejściem na widownię konieczne jest okazanie ww. certyfikatu (w formie papierowej lub elektronicznej). Widz, który odmówi okazania dowodu szczepienia, nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową, a bilet nie będzie podlegać zwrotowi. Kupując bilet w puli 25 % widz wyraża zgodę na udostępnienie certyfikatu w celu podanym powyżej.
4. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.
5. Zaleca się i preferuje zakup biletów drogą elektroniczną, a przy płatności w kasie z wykorzystaniem rozliczeń bezgotówkowych.
6. Każdy uczestnik wydarzenia artystycznego (widz) ma obowiązek:
a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Teatru poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów powoduje, że widz zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie budynku Teatru bez prawa zwrotu ceny za niewykorzystany bilet. Teatr ma prawo odmówić wpuszczenia na widownię widza, który nie posiada maseczki do czasu zastosowania się do tego obowiązku bez prawa do zwrotu równowartości za niewykorzystany z tej przyczyny bilet.
b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m, a w przypadku tworzenia się kolejek - 2 metrów.
c) używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru.
d) wyrzucania materiałów ochrony osobistej TYLKO do wyznaczonych i oznaczonych w tym celu pojemników.
7. Widzowie zobowiązani są również do przestrzegania następujących zasad organizacji widowni:.
a) Zajmowania miejsc wyznaczonych na bilecie lub - w uzasadnionych przypadkach – miejsc wskazanych przez obsługę widowni Teatru. Teatr zobowiązuje się, że w przypadku zaistnienia konieczności zmiany miejsca, zapewni miejsce tej samej lub wyższej kategorii.
b) w przypadku zakupu biletów on-line okazywania ich na urządzeniu mobilnym.
c) stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi widowni dotyczących przepływu publiczności,
d) Korzystania ze schodów, z pominięciem windy, przy czyn powyższe nie dotyczy osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami.
8.Obsługa widowni skieruje do odpowiednich drzwi wejściowych w zależności od wyznaczonego miejsca celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek.
9. W Teatrze nie ma możliwości przechowania bagażu.
10. Przy korzystaniu z szatni, o ile będzie udostępniona, należy zachować wymagany dystans społeczny oczekując na przyjęcie i wydanie odzieży.
11. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się widowni we foyer Teatru, Teatr w miarę możliwości będzie udostępniał widzom widownię na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
12. Teatr może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren budynku Teatru grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.
13. Bilety sprawdzane są bezdotykowo, a nasza obsługa pracuje w maseczkach.
14. W czasie przerw w czasie wydarzenia artystycznego preferowane będzie opuszczenie sali widowiskowej, celem jej przewietrzenia i w miarę warunków pogodowych udanie się poza teren budynku Teatru (nie gromadzenie się w foyer).
15. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (kolejka z odstępem, co 2 m).

II. STAN ZDROWIA UCZESTNIKA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH (WIDZA).

W wydarzeniu artystycznym nie może uczestniczyć widz, który:
- jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie;
- przebywa na kwarantannie;
- jest pod nadzorem epidemiologicznym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, zgodnie z danymi ujawnionymi stronie www.
2. Regulamin obowiązuje od 13 września 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Zasady rezerwacji / kupna / zwrotu biletów do Teatru Starego w Lublinie

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Stary w Lublinie, zwany dalej „Teatrem”. Każdy Widz zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej z Teatrem na sprzedaż biletów wg jednego ze sposobów opisanego poniżej. Złożenie zamówienia i zakup biletów są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie wyraża zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu biletu.

I. REPERTUAR TEATRU STAREGO
1. Teatr ogłasza na swojej stronie internetowej repertuar 3 razy do roku, z kwartalnym wyprzedzeniem, tj.:
a) repertuar styczeń – marzec ogłaszany jest w listopadzie poprzedniego roku,
b) repertuar kwiecień – czerwiec ogłaszany jest w lutym,
c) repertuar wrzesień – grudzień ogłaszany jest w czerwcu.
2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, o czym informuje na swojej stronie internetowej.

II. BILETY DO TEATRU STAREGO
1. Bilety do Teatru można kupić:
a) osobiście - w kasie Teatru (płatność gotówką lub kartą VISA, Mastercard, American Express) bez podawania danych osobowych;
b) w systemie sprzedaży on-line przez zakładkę Kup bilet przy każdym wydarzeniu na stronie (płatność przelewem w systemie DotPay) podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres email.
2. Bilety do Teatru można zarezerwować:
a) osobiście w kasie Teatru, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko i nr telefonu
b) telefonicznie podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko i nr telefonu
c) poprzez pocztę elektroniczną, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e- mail i / lub nr telefonu;
3. Bilety zarezerwowane na wydarzenia odbywające się w Teatrze należy wykupić w terminach wskazanych przez kasę Teatru. Płatności można dokonać osobiście w kasie lub przelewem na konto Teatru podane na stronie www.teatrstary.eu w zakładce „Kontakt”. Rezerwacje niewykupione we wskazanych terminach zostaną zwolnione.
4. Teatr Stary jest zabytkowym obiektem odrestaurowanym w historycznym kształcie. Dyrekcja Teatru Starego nie ponosi odpowiedzialności za kształt widowni i wynikające z niego różnice w widoczności sceny, natomiast stara się odzwierciedlić te różnice w cenach biletów. Widz winien zapoznać się z informacją na temat stopnia widoczności dostępną na stronie www (w systemie sprzedaży on-line) lub w kasie Teatru (Kasjerki dysponują zdjęciami z podglądem sceny) w celu świadomego wyboru miejsca.
5. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania biletów z rezerwacji. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) stąd zaleca się, aby widz dokonał odbioru najpóźniej do 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem spektaklu.
6. Sprzedaż biletów odbywa się według cennika dostępnego w kasie Teatru oraz na stronie: bilet.teatrstary.eu. Wszystkie ceny biletów zawierają podatek VAT.
7. Faktura za bilety może być wystawiona wyłącznie na życzenie widza, na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów, po podaniu danych osobowych do faktury, takich jak: imię i nazwisko i adres, w terminie określonym przez odrębne przepisy. Faktura na osobę prywatną może być wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT. Faktura VAT na firmę może być wystawiona w chwili sprzedaży biletów. Widz powinien o tym poinformować kasjera przed rozpoczęciem sprzedaży. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, wystawienie faktury na firmę nie będzie możliwe.
8. Bilety ulgowe na wybrane przez Teatr wydarzenia przysługują: emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, zasłużonym działaczom kultury, dzieciom (do 18 roku życia), uczniom i studentom (do 26 roku życia), posiadaczom Karty Seniora, weteranom i weteranom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa.
9. Bilety ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych, np. Karta Dużej Rodziny, Karta Rodzina Trzy Plus, przysługują osobom legitymującym się ważnym dokumentem uprawniającym do zniżki.
10. Wysokość zniżki jest zmienna w zależności od programu, warunki przyznania zniżki określa regulamin danego programu.
11. Uprawniania osób, które zakupiły bilety ulgowe lub ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych ustalane są w oparciu o ważny dokument uprawniający do ulgi/ zniżki, który winien być okazany najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera. W przypadku braku wykazania prawa do ulgi / zniżki osoby te nie zostaną wpuszczone na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny biletu.

III. SPRZEDAŻ ON-LINE
1. Zakupu biletów online można dokonać poprzez stronę internetową Teatru pod adresem: bilet.teatrstary.eu za pośrednictwem operatora to jest spółki pod firmą: Dotpay S.A. (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; numer wpisu do KRS: 0000296790) i odbywa się zgodnie z regulaminem operatora.
2. Kolejność działań w systemie zakupów online:
2.1. złożenie przez widza zamówienia oraz podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres email i wyrażenie zgody na akceptację niniejszego Regulaminu.
2.2. dokonanie zapłaty przedpłaty na cenę biletu w kwocie równej cenie, po uprzednim ustaleniu prawa do biletu normalnego lub zniżkowego, zgodnie z zapisami pkt III Regulaminu.
2.3. realizacja operacji finansowej przekazania środków na pokrycie przedpłaty na bilety. Operacja finansowa kończy się w chwili uznania wpłatą rachunku Teatru.
2.4. przekazanie przez Teatr do widza potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.
2.5. odbiór biletu.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy widzem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr wpłaty zgodnie z warunkami zamówienia.
4. Wpłaty dokonane przez Klienta przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania na rachunku bankowym Teatru mają charakter przedpłat, a z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru, automatycznie zaliczane są jako cena sprzedaży biletu.
5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego pocztą elektroniczną potwierdzenia zakupu biletów, w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju wydarzenia, liczby oraz ceny biletów. Jeśli stwierdzi niezgodność danych, proszony jest o niezwłoczny kontakt z kasą Teatru pocztą elektroniczną: info@teatrstary.eu lub telefonicznie: 81 466 59 25, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia kasy, to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy.
6. Informacja o możliwości zakupu biletu ze zniżką lub biletu ulgowego, o ile istnieje przy danym wydarzeniu, pojawia się przy wyborze miejsca.
7. W systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (dostawka, bilet rodzinny, bilet dla opiekuna grupy szkolnej). Bilety te sprzedawane są wyłącznie w kasie Teatru, a ich rezerwacja możliwa jest ponadto pocztą elektroniczną: info@teatrstary.eu lub telefonicznie: 81 466 59 25.
8. Transakcja zakupu biletów w systemie online musi być zrealizowana w czasie 30 minut. Transakcje niezrealizowane w tym czasie ulegają automatycznemu anulowaniu.
9. Widz ma do wyboru dwie formy płatności on-line: kartą kredytową lub e-przelewem.
10. Widz ma do wyboru dwie formy odbioru biletu: w kasie Teatru lub w postaci e-biletu (plik w formacie pdf) przesłanego klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji w systemie.
11. Odbiór biletów w kasie Teatru odbywa się na podstawie numeru rezerwacji oraz imienia i nazwiska osoby rezerwującej. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez widza numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej.
12. Bilety w postaci e-biletu (plik w formacie pdf) wraz z dokumentem sprzedaży przesyłane są Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji w systemie. E-bilet należy wydrukować lub okazać na przenośnym urządzeniu elektronicznym przed wejściem na Wydarzenie. W uzasadnionych przypadkach Teatr ma prawo poprosić o okazanie dowodu sprzedaży. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez widza pliku z e-biletem osobie nieuprawnionej.
13. Bilety mogą być odbierane w kasie Teatru od poniedziałku do piątku (to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy) w godzinach otwarcia kasy lub w dniu wydarzenia, nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.
14. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez widza. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i usterki systemu Dotpay.

IV. ZWROT BILETÓW
1. Zwrotom podlegają bilety zakupione w kasie Teatru oraz w systemie on-line.
2. Rozwiązanie umowy sprzedaży biletu i zwrot pieniędzy za bilet wymaga wylegitymowania się przez widza dowodem zakupu (bilet wraz z paragonem lub bilety z fakturą). W szczególnych sytuacjach Teatr dopuszcza możliwość przyjęcia zwrotu na podstawie skanu/zdjęcia biletu, na którym w całości widoczny jest numer danego biletu. Możliwość przyjęcia zwrotu na podstawie skanu/zdjęcia biletu nie dotyczy wydarzeń przeniesionych na inny termin z zachowaniem ważności biletów.
3. Bilety zakupione w Teatrze można zwracać do 1 dnia przed datą wydarzenia.
4. W przypadku biletów znajdujących się w kasie Teatru Starego (tj. nieodebranych) zwrot należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres: info@teatrstary.eu, jednocześnie podając numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.
5. Zwroty należności za bilety zakupione w Teatrze dokonywane są gotówką w kasie Teatru lub przelewem na konto bankowe, przy czym w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną preferowana jest forma bezgotówkowa.
6. Zwrot biletów wymienionych z voucherów może być dokonany jedynie przez osobę, która zakupiła voucher. Zwrot odbywa się na podstawie okazania wszystkich biletów, na które został wymieniony dany voucher.
7. Teatr nie prowadzi wymiany biletów. Wymiana biletu łączy się z koniecznością jego zwrotu.
8. W przypadku spóźnienia się Klienta na wydarzenie bilety nie podlegają zwrotowi.
9. Bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi.
10. Bilety niewykorzystane przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

V. SPRZEDAŻ I WYMIANA BILETÓW PREZENTÓW (VOUCHERÓW)

1. Bilet Prezent jest wymienny w kasie teatru na bilet lub bilety na dowolne wydarzenie z repertuaru Teatru Starego w miarę dostępności miejsc w chwili wymiany.
2. Dostępne są dwa rodzaje Biletów Prezentów o nominałach: 50 PLN i 100 PLN brutto, w tym 8% VAT.
3. W przypadku, gdy cena biletu jest wyższa niż nominalna wartość Biletu Prezentu, istnieje możliwość dopłacenia brakującej kwoty.
4. W przypadku, gdy cena biletu jest niższa niż nominalna wartość Biletu Prezentu, kasa nie zwraca różnicy.
5. Teatr blokuje pulę miejsc na każde wydarzenie dla Widzów chcących wymienić Bilety Prezenty na bilety. Ilość takich miejsc jest ograniczona. Zablokowane i niewykorzystane miejsca zwalniane są na dwa tygodnie przed wydarzeniem.
6. Bilet Prezent zakupiony po 1.03.2020r. ma określony termin ważności: 30.06.2021 r. Wymiana Biletu Prezentu na bilet po upływie terminu ważności jest niemożliwa. Termin wymiany Biletu Prezentu może zostać wydłużony w przypadku gdy w wyjątkowych sytuacjach teatr zostanie zamknięty na dłuższy czas i uniemożliwi to wymianę Biletu Prezentu w pierwotnym terminie.
7. Bilet Prezent nie zastępuje biletu na wydarzenie, i aby go wykorzystać konieczna jest wymiana w kasie teatru na bilet/bilety.
8. W przypadku odwołania wydarzenia, na które Widz posiada bilety wymienione z Biletu Prezentu, Teatr zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) (dalej jako: „RODO”), Teatr, jako administrator danych informuje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o przysługujących Klientowi prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych widza jest Dyrektor Teatru Starego w Lublinie, Teatr Stary w Lublinie ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin, tel: 81 466 59 25 info@teatrstary.eu,
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym widz może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych poprzez: email: info@teatrstary.eu lub pisemnie na adres administratora danych,
3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez widza na etapie zawierania i wykonywania umowy (podanych powyżej) w trybie opisanym w Regulaminie opiera się na przesłance z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, gdyż dane podawane przez widza są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów, jak i do podjęcia działań na żądanie widza, przed zawarciem umowy, w ramach sytemu rezerwacji, jak i na art. 6 ust. 1 lit. c RODO stanowiącym o prawie do przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowiącym o prawie do przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym dla dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej z widzem umowy,
4. Dostęp do danych osobowych widza będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Teatru i podwykonawcy usług realizowanych rzecz Teatru, niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, w tym firma SoftCOM Spółka jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski z siedzibą przy ul. Buforowej 115, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139266, NIP: 8951781314, REGON: 932843464, której zlecono umową wykonania i serwisowania systemu sprzedaży biletów i obsługi klientów,
5. Dane osobowe widza nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy,
6. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat;
7. Widzowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
8. Widzowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących dotyczących narusza przepisy RODO,
9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupu biletów Teatru Starego w Lublinie,
10. Dane osobowe widza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu,
11. Dane osobowe widza nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w pkt 3 powyżej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń jest w Teatrze zabroniona.
2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta.
3. Bilety nabyte w Teatrze nie mogą być w żaden sposób utrwalane lub poddawane przeróbkom (kopiowanie, przerabianie, skanowane).
4. Bilety na wydarzenia nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, które okażą bilet obsłudze Teatru.
5. Wraz z wejściem na wydarzenie widz akceptuje ustalone przez Teatr ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy.
6. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Teatru.
7. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2021 r.

We wszystkich sprawach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prosimy o kontakt z kasą:
Teatr Stary w Lublinie
Jezuicka 18
20-113 Lublin
tel. 81 466 59 25 / 663 111 243
e-mail: info@teatrstary.eu