Bitwa o kulturę. Nie tylko z loży, czyli teatr w XIX-wiecznym Lublinie/Anna Nowak, Jarosław Cymerman

Każda osoba, która nabyła bilet na wydarzenie podlega obowiązkowi dostosowania się do wymogów i regulacji związanych z epidemią COVID-19, obowiązujących w dniu wydarzenia.

Rozmowa tłumaczona na polski język migowy      

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego od 01.10.2022 r.
Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.

Wydarzenie transmitowane online na stronie (zakładka "Na żywo") oraz na profilu fb Teatru Starego).

W którym lubelskim teatrze występowała Gabriela Zapolska, a na jakiej scenie można było oglądać Helenę Modrzejewską? Gdzie oklaskiwano Ludwika Solskiego? Ile sal teatralnych miał Lublin w XIX wieku? Do której z nich prowadziło dwadzieścia dziewięć drzwi? Co było przyczyną „wojen teatrów“? Czy Aleksander Zelwerowicz na pewno urodził się w domu, na którym jest dziś informująca o tym tablica?

Prowadzenie: Grażyna Lutosławska

Anna Nowak -  aktorka, prowadzi archiwum artystyczne Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od lat pasjonuje się historią lubelskich teatrów, gromadząc wszelkie dostępne materiały. Autorka szkiców o autorach, zawartych w tomie ''Jego siła nas urzekła'', albumu "Przez labirynt zwany teatr''. Na wydanie czeka jej książka "Z życia białych murzynów / szkice o teatrze i wokół teatru".

Jarosław Cymerman - teatrolog i literaturoznawca, adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W latach 2015-2019 kierował Muzeum Literackim w Lublinie. Członek Komisji Artystycznej II i III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Zajmuje się historią teatru, dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza. Współautor książki Scena Lublin poświęconej dziejom lubelskich widowisk. Wkrótce ukaże się jego książka poświęcona Teatrowi Miejskiemu w Lublinie w latach 1944-1949. Współredaktor m.in. krytycznej edycji Utworów dramatycznych Józefa Czechowicza w serii Pism zebranych tego autora (2011), monografii Muzyczność w dramacie i teatrze (2013), Dramat poetycki XX wieku (2018) i Teatr warty przypomnienia (2018), stały współpracownik miesięcznika „Teatr” i kwartalnika „Akcent”.

 

#opisujemy

Zdjęcie czarno-białe. Zbliżenie na twarz delikatnie uśmiechniętej kobiety z ciemnymi, wycieniowanymi włosami sięgającymi za ucho. Ma ona łagodne spojrzenie i błysk w oczach. Tło jasne.

 

Битва за культуру. Не лише з ложі, тобто театр в XIX ст. був віковим в Любліні

Гості: Анна Новак, Ярослав Цимерман

Проводить: Гражина Лютославська

У якому люблінському театрі виступала Габріела Запольська, а на якій сцені ви бачили Гелену Моджеєвську? Де аплодували Людвіку Сольському? Скільки театральних залів мав Люблін у ХІХ столітті? До якої з них вели двадцять дев'ять дверей? Що стало причиною «театральних війн»? Чи справді Олександр Зельверович народився в будинку, де сьогодні про це встановлена меморіальна дошка?

Анна Новак – акторка, веде художній архів Театру ім. Юліуша Остерви в Любліні. Роками захоплюється історією люблінських театрів, збираючи всі наявні матеріали. Авторка замальовок про авторів, що увійшли до тома «Його сила нас полонила», альбому «Через лабіринт, що зветься театром». Очікує видання її книга "З життя білих темношкірих / замальовки про театр та навколо театру". 

Ярослав Цимерман – театролог і літературознавець, викладач кафедри сучасної польської літератури та культури Інституту польської філології Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні, заступник директора з питань програм Інституту театру ім. Збігнєва Рашевського у Варшаві. У 2015-2019 роках очолював Літературний музей в Любліні. Член художньої комісії 2-го та 3-го конкурсу інсценізації старих творів польської літератури «Klasyka Żywa» («Класика - жива»). Займається історією театру, драматургією ХІХ-ХХ ст., а також творчістю Юзефа Чеховича. Співавтор книжки «Сцена Люблін», присвяченої історії люблінських видовищ. Незабаром вийде його книга, присвячена Міському театру в Любліні в 1944-1949 роках. Співредактор серед ін. критичного видання «Драматичних творів Юзефа Чеховича» в циклі «Зібрання творів» цього автора (2011), монографії «Музичність у драмі і театрі» (2013), «Поетична драма ХХ століття» (2018) і «Театр, вартий згадки» (2018), постійний співавтор місячника «Театр» та квартальника «Акцент».

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

 

fot. Bolesław Lutosławski

Bitwa o kulturę. Nie tylko z loży, czyli teatr w XIX-wiecznym Lublinie/Anna Nowak, Jarosław Cymerman

  • fot. Bolesław Lutosławski