Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH, ZASADY REZERWACJI / KUPNA / ZWROTU BILETÓW DO TEATRU STAREGO W LUBLINIE ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Obowiązuje od 24.11.2023 r.

Spis treści

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2
II. ZASADY REZERWACJI / KUPNA BILETÓW / ZWROTU BILETÓW DO TEATRU STAREGO W LUBLINIE... 2
§ 1. ZASADY OGÓLNE... 2
§ 2. REPERTUAR TEATRU STAREGO W LUBLINIE... 3
§ 3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH KULTURALNYCH W TEATRZE STARYM W LUBLINIE... 4
§ 4. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ TEATRU. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)... 6
1. USŁUGI ELEKTRONICZNE...6
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY BILETÓW ON LINE... 8
3. REJESTRACJA (ZAŁOŻENIE KONTA)... 9
4. ZAMÓWIENIA... 11
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI... 13
6. SPOSOBY OBIORU BILETÓW... 13
7. REKLAMACJE ...14
8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BRAKU PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY... 14
§ 5. ZWROT BILETÓW... 14
III. SPRZEDAŻ I WYMIANA BILETÓW PREZENTÓW (VOUCHERÓW)... 15
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH... 16
ZASADY SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE ZE SPORZĄDZENIEM PRZEZ TEATR DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ LUB ZAPISU AUDIOVIDEO WYDARZENIA KULTURALNEGO, W KTÓRYM MOŻE DOJŚĆ DO UTRWALENIA WIZERUNKU WIDZA LUB OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ DO JEGO OPIEKĄ... 18
V. ZMIANA REGULAMINU...19
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 19

 

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

1. Każda osoba, która chce uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Stary w Lublinie („Teatr”) i w nich uczestniczy ("Widz”) podlega obowiązkowi dostosowania się do wymogów i regulacji związanych z udziałem w wydarzeniu według zasad podanych w Regulaminie, jak i zasad podanych do wiadomości Widzowi przed rozpoczęciem uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.

3. Zaleca się zakup biletów drogą elektroniczną, a przy płatności w kasie z wykorzystaniem rozliczeń bezgotówkowych.

4. Widzowie są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad organizacji widowni:
a) zajmowania miejsc wyznaczonych na bilecie lub - w uzasadnionych przypadkach – miejsc wskazanych przez obsługę widowni Teatru. Teatr zobowiązuje się, że w przypadku zaistnienia konieczności zmiany miejsca, zapewni miejsce tej samej lub wyższej kategorii.
b) stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi widowni dotyczących przepływu publiczności.

5. W Teatrze nie ma możliwości przechowania bagażu.

6. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się widowni we foyer Teatru, Teatr w miarę możliwości będzie udostępniał Widzom widownię na 20 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

7. W wydarzeniu kulturalnym nie może uczestniczyć Widz, który:
a) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu, innych uczestników wydarzenia, obsłudze lub mieniu Teatru;
b) nie stosuje się do warunków zwartej Umowy o świadczenie usługi kulturalnej.

8. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w dowolnym czasie o czym poinformujemy na stronie teatru. Każdy Widz powinien na bieżąco zapoznawać się z treścią tych komunikatów.

II. ZASADY REZERWACJI / KUPNA BILETÓW / ZWROTU BILETÓW DO TEATRU STAREGO W LUBLINIE.

§ 1. ZASADY OGÓLNE.
1. Teatr Stary w Lublinie jest samorządową instytucją kulturalną, która prowadzi działalność w formie ośrodka kultury i nie ma statusu przedsiębiorcy.

2. Budynek Teatru Starego w Lublinie jest zabytkowym obiektem odrestaurowanym w historycznym kształcie. Dyrekcja Teatru Starego nie ponosi odpowiedzialności za kształt widowni i wynikające z niego różnice w widoczności sceny, natomiast stara się odzwierciedlić te różnice w cenach biletów. Widz przed zakupem biletu powinien zapoznać się z informacją na temat stopnia widoczności dostępną na stronie www (w systemie sprzedaży) lub w kasie Teatru w celu świadomego wyboru miejsca.

3. Teatr jako organizator wydarzeń kulturalnych udostępnia prawo do udziału w tych wydarzeniach osobom, które posiadają ważny bilet (wejściówkę lub zaproszenie) na dane wydarzenie. Bilet jest dokumentem, który upoważnia do udziału w wydarzeniu osobie, która się nim posługuje, z ewentualnym obowiązkiem wykazania szczególnych uprawnień z tytułu korzystania z biletów w cenie promocyjnej lub niższej.

4. Aby wejść na salę widowiskową Teatru należy stawić się w miejscu wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz okazać obsłudze wydarzenia bilet z nieoderwanym od biletu kuponem kontrolnym lub e-bilet na urządzeniu mobilnym (telefon, laptop) oraz dokument upoważniający do korzystania z biletów w cenie promocyjnej lub niższej lub okazać wejściówkę lub zaproszenie.

5. Sprzedaż i dystrybucję biletów, jako dowód upoważaniający do korzystania z usługi kulturalnej, prowadzi Teatr z wykorzystaniem kasy w budynku Teatru oraz z wykorzystaniem platformy zakupowej on-line.

6. Dystrybucję wejściówek (nieodpłatnych), jako dowód upoważaniający do korzystania z usługi kulturalnej, prowadzi Teatr z wykorzystaniem kasy w budynku Teatru.

7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Widza.

8. Bilety nabyte w Teatrze nie mogą być w żaden sposób utrwalane lub poddawane przeróbkom (kopiowanie, przerabianie, skanowane).

9. Bilety/wejściówki na wydarzenia kulturalne nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, które okażą bilet/wejściówkę obsłudze Teatru.

10. Osoba zainteresowana usługą kulturalną Teatru zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej z Teatrem na korzystania z usługi kulturalnej, wg jednego ze sposobów zawarcia umowy, opisanych w Regulaminie.

11. Złożenie Zamówienia w trybie zakupu biletu on-line, zakup biletów w kasie biletowej lub odbiór wejściówki są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Widza o wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu.

12. Jeśli Widz nie wyraża zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z korzystania z usługi kulturalnej w Teatrze.

§ 2. REPERTUAR TEATRU STAREGO W LUBLINIE.

1. Teatr ogłasza na swojej stronie internetowej repertuar 3 razy do roku, z kwartalnym wyprzedzeniem, tj.:
a) repertuar styczeń – marzec ogłaszany jest w listopadzie poprzedniego roku,

b) repertuar kwiecień – czerwiec ogłaszany jest w lutym,

c) repertuar wrzesień – grudzień ogłaszany jest w czerwcu.

2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, o czym informuje na swojej stronie internetowej.

§ 3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH KULTURALNYCH W TEATRZE STARYM W LUBLINIE.

1. Aby uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym w Teatrze jako Widz, należy posiadać dokument legitymujący do skorzystania z usługi w tym: zaproszenie, wejściówkę lub bilet oraz okazać ten dokument obsłudze wydarzenia.

2. Bilety uprawniające do udziału w wydarzeniu kulturalnym Teatru można kupić:
a) osobiście - w kasie Teatru (płatność gotówką lub kartą VISA, Mastercard, American Express) bez podawania danych osobowych;
b) w systemie sprzedaży przez platformę zakupową on – line z wykorzystaniem okienka: „Kup bilet” umieszczonego przy każdym wydarzeniu na stronie www Teatru.

3. Można zarezerwować prawo do udziału w danym wydarzeniu kulturalnym poprzez:
a) zgłoszenie rezerwacji osobiście w kasie Teatru, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko i nr telefonu.
b) zgłoszenie rezerwacji telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 4665925 lub 663111413 (kasa Teatru) podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko i nr telefonu,
c) poprzez pocztę elektroniczną, zgłaszając rezerwację na adres: kasa@teatrstary.eu, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e- mail i / lub nr telefonu.

4. Bilety zarezerwowane na wydarzenia odbywające się w Teatrze należy wykupić w terminach wskazanych przez pracownika przyjmującego rezerwację. Płatności można dokonać osobiście w kasie lub przelewem na konto Teatru podane na stronie www.teatrstary.eu w zakładce „Kontakt”. Rezerwacje niewykupione we wskazanych terminach zostaną zwolnione.

5. Odbiór biletów w kasie Teatru odbywa się na podstawie numeru rezerwacji oraz imienia i nazwiska osoby rezerwującej. Bilety mogą być odbierane w kasie Teatru od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia kasy lub w dniu wydarzenia, nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Widza numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej.

6. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania biletów z rezerwacji. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) dlatego zaleca się, aby Widz odebrał bilet najpóźniej do 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem spektaklu.

7. Faktura za bilety może być wystawiona wyłącznie na życzenie Widza, na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów, po podaniu danych osobowych do faktury, takich jak: imię i nazwisko i adres, firma podmiotu, numer NIP, w terminie określonym przez odrębne przepisy. Faktura na osobę prywatną może być wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT. Faktura VAT na firmę może być wystawiona w chwili sprzedaży biletów. Widz powinien o tym poinformować kasjera przed rozpoczęciem sprzedaży. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, wystawienie faktury na firmę nie będzie możliwe.

8. Sprzedaż biletów odbywa się według cennika dostępnego w kasie Teatru oraz na stronie: www.teatrstary.eu. Wszystkie ceny biletów zawierają podatek VAT i są podane w PLN.

9. Teatr sprzedaje bilety w cenach regularnych oraz ulgowych. Ceny biletów podane są zawsze na stronie www przy danej pozycji repertuarowej.

10. Bilety ulgowe na wybrane przez Teatr wydarzenia przysługują: emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, zasłużonym działaczom kultury, dzieciom (do 18 roku życia), uczniom i studentom (do 26 roku życia), posiadaczom Lubelskiej Karty Seniora, weteranom i weteranom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, z tym, że dla skorzystania ze zniżek koniecznym jest legitymowanie się ważnym dokumentem uprawniającym do zniżki, ze względu na ww. status.

11. Bilety ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych, np. Karta Dużej Rodziny, Karta Rodzina Trzy Plus, Lubelska Karta Seniora przysługują osobom legitymującym się ważnym dokumentem uprawniającym do zniżki.
Uprawnienia osób, które zakupiły bilety ulgowe lub ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych ustalane są w oparciu o ważny dokument uprawniający do ulgi/ zniżki, który winien być okazany najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera. W przypadku braku wykazania prawa do ulgi / zniżki osoby te nie zostaną wpuszczone na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny biletu.

12. Wysokość zniżki jest zmienna w zależności od repertuaru. Podawana jest jako cena biletu ulgowego przy każdej z pozycji repertuarowej.

13. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń jest w Teatrze zabroniona.

14. W czasie wydarzenia kulturalnego obowiązuje zakaz odbierania telefonów i nakaz ich wyciszenia. Zakazuje się prowadzenia głośnych rozmów i zachowywania się w sposób zakłócający odbiór wydarzenia przez innych uczestników.

15. W przypadku spóźnienia się Widza na wydarzenie, Widz może nie zostać wpuszczony na salę widowiskową i może nie uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym. Nie ma on wówczas prawa do zwrotu kwoty zapłaconej za niewykorzystany z tego tytułu bilet. Niemniej, jeżeli będzie taka możliwość, Widz będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie i zobowiązany do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Teatru. Miejsce to może nie odpowiadać miejscu wskazanemu na bilecie. O powyższym decyduje obsługa wydarzenia.

16. W przypadku okazania przez Widza biletu z oderwanym kuponem kontrolnym, Widz nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową. Nie może on uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym i nie ma prawa do zwrotu kwoty zapłaconej za niewykorzystany z tego tytułu bilet.

17. W przypadku nie stawienia się Widza na wydarzenie, Widz nie ma prawa do zwrotu kwoty zapłaconej za niewykorzystany z tego tytułu bilet.

18. W przypadku stawienia się Widza na wydarzenie w stanie wskazującym na pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowywania się w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa i zasady współżycia społecznego, Widz nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową, nie może uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym oraz nie ma prawa do zwrotu kwoty zapłaconej za niewykorzystany z tego tytułu bilet.

19. Na Sali widowiskowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów (nie dotyczy to osób chorych np. na cukrzycę, które ze względów zdrowotnych mogą coś dyskretnie spożyć).

20. Osoby uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych obowiązuje zakaz wynoszenia z Teatru Starego w Lublinie sprzętu i wyposażenia.

21. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia Teatru Starego w Lublinie ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice lub prawni opiekunowie tej osoby.

22. W przypadku odwołania wydarzenia, środki za bilet podlegają zwrotowi w pełnej kwocie w kasie lub w formie przelewu na podany przez Widza rachunek bankowy zaś warunkiem zwrotu środków jest okazanie w kasie oryginału biletu zakupionego w kasie lub przywołanie numeru zamówienia w przypadku zakupu biletu na platformie zakupowej.


§ 4. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ TEATRU. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną).

1. USŁUGI ELEKTRONICZNE.
1. Teatr, jako Usługodawca usług elektronicznych umożliwia za pośrednictwem platformy zakupowej udostępnionej na swojej stronie internetowej korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Teatr na rzecz Widzów, jako Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) polegających na:
a) przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie www., dotyczących repertuaru Teatru,
b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Widzom złożenie Zamówienia z wykorzystaniem platformy zakupowej,
c) udostępnianiu możliwości założenia i utrzymania Konta, jako oznaczonego indywidualnie dla każdego Widza panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Teatr jako Usługodawcę, po dokonaniu przez Widza Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Widza, na którym zapisane będą wszelkie Zamówienia,
d) świadczeniu usługi Newsletter.

2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Widza strony internetowej Teatru.

3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Widzom złożenie Zamówienia na platformie zakupowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Widza.

4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Widza żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter lub wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.

5. Widz ma możliwość otrzymywania od Teatru informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Widza adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Widz w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Teatr wyłącznie do Widza, który dokonał subskrypcji.

6. Zasady korzystania z Newslettera ujęte są w odrębnym Regulaminie: https://freshmail.pl/regulamin-serwisu/

7. Teatr dokłada starań, aby korzystanie z usług elektronicznych, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge), systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z usług elektronicznych to przeglądarka internetowa, a do usług z komunikacją: łącze internetowe. Strona Internetowa Teatru jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

8. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określającym przesłanki legalności przetwarzania danych Teatr, jako Usługodawca w usługach elektronicznych przetwarza następujące dane osobowe Widza, jako Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak i niezbędne dla sposób jej rozliczenia:
a) nazwisko i imiona Usługobiorcy;
b) numer telefonu,
c) numer rachunku bankowego,
d) adresy elektroniczne Usługobiorcy. 

9. Usługodawca może przetwarzać także następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w pkt. 8 i 9, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY BILETÓW ON LINE.

1. W celu złożenia Zamówienia z wykorzystaniem platformy zakupowej konieczne jest posiadanie przez Widza aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Widza treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Widza platformy zakupowej, strony internetowej Teatru lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Teatr, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Teatr oświadcza, że publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Widzów przez osoby nieuprawnione, dlatego Widzowie powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu.

4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji platformy zakupowej w celu prowadzenia przez Widza działalności, która naruszałaby interes Teatru, tj. działalności reklamowej; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

5. Widz obowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Teatr na platformie zakupowej w sposób niezakłócający funkcjonowanie Teatru oraz platformy jak i strony internetowej Teatru. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności: składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Teatr w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

6. Aby móc zawierać Umowy o świadczenie usługi kulturalnej Widz będący osobą fizyczną musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub musi albo być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba składająca Zamówienia musi mieć upoważnienie do działania w imieniu tego podmiotu. Teatr nie ma możliwości weryfikacji tych danych i opiera się na zapewnianiu Widza o zdolności do zawarcia umowy / prawa do reprezentacji, złożonego w momencie zaznaczenia pola wyboru o akceptacji Regulaminu.

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Widzem a Teatrem następuje po uprzednim złożeniu przez Widza Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na platformie zakupowej z wykorzystaniem Konta lub jako „gość”, bez obowiązku rejestracji zakładania Konta.

8. Informacje zawarte na platformie zakupowej nie stanowią oferty Teatru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Widzów do składania ofert zawarcia umowy o udział osoby okazującej bilet, jako Widz, w wydarzeniu kulturalnym Teatru, według ceny za uczestnictwo wyrażonej w cenie biletu, z wyborem miejsca na widowni dokonanego przez Widza, z wolnych miejsc udostępnionych przez Teatr („Umowa o usługę kulturalną”).

9. O łącznej cenie Zamówienia, Widz jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Widza woli związania się Umową o usługę kulturalną.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Widzowi treści zawieranej Umowy o usługę kulturalną następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Teatru oraz (2) przesłanie Widzowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4.4 pkt.

11. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym platformy zakupowej.

3. REJESTRACJA (ZAŁOŻENIE KONTA).

1. Rejestracja (założenie Konta) nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w systemie informatycznym platformy zakupowej, niemniej założenie Konta daje możliwość skorzystania z łatwiejszej formuły składania zamówienia oraz możliwość archiwizowania Zamówień i sprawdzania Zamówień bieżących.

2. Założenie Konta jest bezpłatne i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym: teatrstary.eu/użytkownik/rejestracja/html.

3. Formularz rejestracji Konta stanowi ofertę skierowaną przez Teatr jako Usługodawcę do przyszłego użytkownika tego Konta w przedmiocie zawarcia umowy o usługę elektroniczną, to jest umowę o założenie i utrzymywanie Konta.

4. Podczas zakładania Konta użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. 

5. Podczas Rejestracji użytkownik ustala indywidualne hasło, którym posługuje się na etapie logowania do Konta.

6. Kliknięcie przez użytkownika przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez użytkownika do Usługodawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu ust. 3 powyżej. Z tą chwilą między Usługodawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o usługę elektroniczną, założenie i dalsze utrzymywania Konta.

7. Usługodawca po zawarciu umowy o założenie i utrzymywanie Konta wysyła do użytkownika, na podany przez niego przy zakładaniu Konta adres poczty elektronicznej, wiadomość potwierdzającą założenia Konta. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią wiadomości przekazanej przez Usługodawcę.

8. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego i zawarciem umowy o założenie Konta wymagane jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią Regulaminu, co użytkownik oświadcza poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a) podawania nieprawdziwych danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta, jak i później w ramach korzystania z Konta;
b) udzielania dostępu do Konta innym osobom.

10. Umowa o usługę elektroniczną o założenie i utrzymywanie Konta obowiązuje przez czas nieoznaczony.

11. Użytkownik Konta ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 pkt 2c Regulaminu lub zaznaczając odpowiednią opcję na samym Koncie.

12. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.

13. W przypadku naruszenia Regulaminu (z winy użytkownika) Usługodawca ma prawo zablokować Konto (na czas do wyjaśnienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni) lub nawet wypowiedzieć umowę o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy zostanie poprzedzone wezwaniem do zaniechania naruszeń z zakreśleniem terminu co najmniej 7 dni, chyba, że wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności usługi z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

14. Usługodawca ma prawo zablokować treści lub Konto w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności oraz niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.

15. W przypadku niekorzystania z Konta przez okres co najmniej 24 miesięcy Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną (zamkniętą) z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

16. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywanie Konta, o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłane na adres mailowy wskazany na Koncie (podany przy rejestracji) wraz z uzasadnieniem tej decyzji, chyba że blokada treści lub Konta następuje na żądanie uprawnionego organu, a przepisy zakazują przekazywania wskazanej informacji.

17. Usługodawca, po zakończeniu okresu wypowiedzenia, w ciągu 72 godzin, prześle mailowo potwierdzenie zakończenia świadczenia tej usługi elektronicznej (na adres wskazany na Koncie).

18. Rozwiązaniu umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta powoduje usunięcie Konta, co oznacza zakończenie korzystania z tej usługi i utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO).

19. Pomimo usunięcia Konta Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkownika m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych).

20. Usunięcie Konta przez użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej rejestracji przez tę samą osobę, chyba że Konto zostało usunięte przez Usługodawcę z winy Użytkownika, a termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia umowy o usługę elektroniczną o założenie i dalej utrzymywania Konta jeszcze nie minął.

4. ZAMÓWIENIA.

1. Zamówienie stanowi skierowaną do Teatru ofertę Widza o zawarcie Umowy o usługę kulturalną na udział okaziciela biletu w wydarzeniu kulturalnym umieszczonym w koszyku.
2. Widz może składać Zamówienia z wykorzystaniem platformy zakupowej za pośrednictwem Strony Internetowej Teatru przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, chyba, że trwa przerwa techniczna związana z modernizacją o czym Teatr komunikuje na swojej stronie z uprzedzeniem co najmniej 24 godzin lub nagłą awarią strony internetowej,
3. Składanie Zamówienia odbywa się w języku polskim.
4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Widza biletów do elektronicznego koszyka. W celu dodania biletu do koszyka należy kliknąć na pole z napisem KUP BILET. Zawartość koszyka można zobaczyć za każdym razem, gdy wkłada się do niego kolejne bilety, co umożliwia kontrolowanie zakupów. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych biletów lub zrezygnować z nich całkowicie.
5. Liczba dostępnych biletów jest ograniczona, o czym Widz jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
6. Podczas procesu zakupu biletów Widz wybiera miejsca w sali widowiskowej przy użyciu wizualizacji tej Sali, z wyłączeniem wydarzeń, w których widownia umiejscowiona jest na scenie.
7. Informacja o możliwości zakupu biletu ze zniżką lub biletu ulgowego, o ile istnieje przy danym wydarzeniu, pojawia się przy wyborze miejsca.
8. W systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (dostawka). Bilety te sprzedawane są wyłącznie w kasie Teatru.
9. Transakcja zakupu biletów w systemie online musi być zrealizowana w czasie 30 minut, co oznacza, że od chwili umieszczenia biletów w koszyku do momentu zapłaty nie powinno minąć dłużej niż 30 minut. Transakcje niezrealizowane w tym czasie ulegają automatycznemu anulowaniu.
10. Podczas składania Zamówienia Widz, który nie ma założonego Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Widz zobowiązany jest do powstrzymania się od podawania nieprawdziwych danych osobowych.
11. Podczas składania Zamówienia Widz, który ma założone Konto korzysta z Konta poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz ustalonego przez siebie hasła.
12. Poprzez kliknięcie ikony KUPUJĘ I PŁACĘ oraz dokonanie wyboru okienka o zapoznaniu się z Regulaminem Widz akceptuje warunki Umowy podane w Regulaminie i opisie pozycji repertuarowej na jaką zakupił bilet, w tym ceną i zobowiązuje się do zapłaty ceny w wybranej formie zapłaty oraz odbioru zakupionych biletów.
13. Po podaniu przez Widza korzystającego z platformy zakupowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu z Teatrem, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu obioru biletu (e-bilet).
14. Po złożeniu Zamówienia, Widz poprzez kliknięcie na ikony KUPUJĘ I PŁACĘ z wyborem serwisu Przelewy24.pl jest kierowany na stronę serwisu Przelewy24.pl celem uiszczenia zapłaty.
15. Po złożeniu Zamówienia Teatr niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Teatr Widzowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Widza, która zawiera co najmniej oświadczenia Teatru o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
16. Widz zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego pocztą elektroniczną potwierdzenia zakupu biletów, w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju wydarzenia, liczby oraz ceny biletów. Jeśli stwierdzi niezgodność danych, proszony jest o niezwłoczny kontakt z kasą Teatru osobiście na adres Teatru, lub pocztą elektroniczną: kasa@teatrstary.eu lub telefonicznie: 81 466 59 25 lub 663111413, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia kasy, to jest bez sobót, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy.
17. Z chwilą otrzymania przez Widza wiadomości e-mail z pkt 15 powyżej zostaje zawarta Umowa o usługę kulturalną między Widzem a Teatrem.


1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI.

1. Teatr udostępnia Widzowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o usługę kulturalną:
a) Płatności elektronicznej przeprowadzanej są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
b) Zapłata kartą kredytową VISA lub MASTERCARD.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych serwisu Przelewy24.pl prowadzi PayPro S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068. Informacje, co do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl dostępne są stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

3. Widz obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 30 minut od chwili zawarcia Umowy o usługę kulturalną.

4. W wypadku niewywiązania się przez Widza z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Teatr ma prawo odstąpić od Umowy o usługę kulturalną. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności Teatr prześle Widzowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o usługę kulturalną na podany przez Widza adres poczty elektronicznej. Po złożeniu oświadczenia przez Teatr o odstąpieniu od umowy, gdy Widz chce zawrzeć ponownie umowę, konieczne jest złożenie nowego Zamówienia, o ile nadal będą wolne miejsca na widowni.

2. SPOSOBY OBIORU BILETÓW.


1. W przypadku zawarcia Umowy o usługę kulturalną online Widz powinien posługiwać się e-biletem (plik w formacie pdf) przesłanym Widzowi na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
2. E-bilet należy wydrukować lub okazać obsłudze wydarzenia na przenośnym urządzeniu elektronicznym. W uzasadnionych przypadkach Teatr ma prawo poprosić o okazanie dowodu sprzedaży biletu. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Widza pliku z e-biletem osobie nieuprawnionej.
3. W przypadku zakupu biletu ze zniżką, warunkiem udziału w wydarzeniu kulturalnym jest również okazanie obsłudze wydarzenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki. Brak wyżej wymienionego dokumentu może skutkować niewpuszczeniem na salę widowiskową.

3. REKLAMACJE

1. Reklamacja może zostać złożona: pisemnie, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych adresowych: ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin, info@teatrstary.eu.

2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Teatru.

4. Do reklamacji przez składającego reklamację mogą zostać załączone dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Teatr może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Teatr.

5. Teatr ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BRAKU PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Zgodnie z art. 38 ustęp 1 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Stąd też, wobec faktu, że zawarcie Umów o usługę kulturalną z wykorzystaniem platformy zakupowej na wydarzenia kulturalne, jakie prowadzi Teatr, zawsze odbywa się na oznaczony dzień, Widzom - konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia do umowy.

§ 5. ZWROT BILETÓW.

1. Poprzez „Zwrot biletu” należy rozumieć rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy o usługę kulturalną zawartą w trybie zakupu biletu w kasie lub z wykorzystaniem platformy zakupowej.

2. Rozwiązanie Umowy o usługę kulturalną powoduje ze strony Teatru zwrot pieniędzy za bilet we wpłaconej przez Widza kwocie gotówką w kasie Teatru lub przelewem na rachunek bankowy podany przez Widza, zaś ze strony Widza utratę prawa uczestniczenia w wydarzeniu.

3. Rozwiązanie Umowy o usługę kulturalną wymaga:
a) zgody Teatru,
b) z uwzględnieniem ust. 4, wylegitymowania się przez Widza dowodem zakupu biletu (bilet wraz z paragonem lub bilety z fakturą). W szczególnych sytuacjach Teatr dopuszcza możliwość przyjęcia zwrotu na podstawie skanu/zdjęcia biletu, na którym w całości widoczny jest numer danego biletu. Możliwość przyjęcia zwrotu na podstawie skanu/zdjęcia biletu nie dotyczy wydarzeń przeniesionych na inny termin z zachowaniem ważności
c) biletów,
d) zachowania terminu do wystąpienia Widza na rozwiązanie umowy: co najmniej 7 dni przed datą wydarzenia

4. W przypadku wniosku Widza o rozwiązanie Umowy o usługę kulturalną i pozostawania biletów w kasie Teatru Starego (tj. nieodebranych), wniosek taki można zgłosić pocztą elektroniczną na adres: kasa@teatrstary.eu, jednocześnie podając numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

5. Teatr nie prowadzi wymiany biletów, rozumianych jako zmiana rodzaju wydarzenia lub
terminu, wydarzenia, na inny niż widnieje na bilecie.

III. SPRZEDAŻ I WYMIANA BILETÓW PREZENTÓW (VOUCHERÓW).

1. Teatr oferuje Widzom możliwość zakupu Biletów Prezentów (voucherów), które dają osobie posiadającej taki bilet uprawnienie do wymiany w kasie Teatru Biletu Prezentu na bilety dające prawo do udziału w dowolnym wydarzeniu z repertuaru Teatru Starego, na które są wolne miejsca w chwili wymiany. Bilety Prezenty można wymienić na bilety na wydarzenia w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu vouchera.

2. Dostępne są dwa rodzaje Biletów Prezentów o nominałach: 50 PLN i 100 PLN brutto (każda z tych wartości zawiera podatek Vat).

3. W przypadku, gdy:
a) cena biletu na wydarzenie jest wyższa, niż nominalna wartość Biletu Prezentu, istnieje możliwość dopłacenia brakującej kwoty.
b) cena biletu jest niższa niż nominalna wartość Biletu Prezentu, a posiadacz Biletu Prezentu decyduje się na wymianę, Teatr nie zwraca różnicy ani nie zachowuje niewykorzystanej kwoty do dalszej wymiany.

4. Teatr blokuje pulę miejsc na każde wydarzenie dla Widzów chcących wymienić Bilety Prezenty na bilety. Ilość takich miejsc jest ograniczona. Zablokowane i niewykorzystane miejsca zwalniane są na dwa tygodnie przed wydarzeniem.

5. Termin wymiany Biletu Prezentu może zostać wydłużony w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy Teatr zostanie zamknięty na dłuższy czas i uniemożliwi to wymianę Biletu Prezentu w pierwotnym terminie.

6. Bilet Prezent nie zastępuje biletu na wydarzenie i aby go wykorzystać konieczna jest wymiana w kasie teatru na bilet/bilety.

7. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Teatr zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów biletów zakupionych w ramach karnetów oraz biletów wymienionych z voucherów.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca UDZIAŁU W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR STARY W LUBLINIE (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

1. Administrator Danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Stary w Lublinie z siedzibą w Lublinie (20-113 Lublin) przy ul. Jezuickiej 18, tel. 81 466 59 25, e-mail: info@teatrstary.eu.

2. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
Odbiorcami danych osobowych będą lub mogą być:
a) podmioty, którym na podstawie umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych;
b) osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe;
c) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
d) osoby zapoznające się z opublikowanymi materiałami zawierającymi utrwalony – za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk - przebieg wydarzenia (opublikowane materiały promocyjne będą zawierały dane osobowe w postaci wizerunku i/lub brzmienia głosu osoby uczestniczącej w wydarzeniu kulturalnym; publikacja za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w tym w szczególności m.in. w mediach zewnętrznych i wewnętrznych, na stronie internetowej www.teatrstary.eu, w publikacjach, na portalach społecznościowych, a także w siedzibach instytucji);
e) organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu zapewnienia możliwości udziału w danym wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Teatr Stary w Lublinie – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu zarezerwowania prawa do udziału w danym wydarzeniu kulturalnym i realizacji umowy dotyczącej sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Teatr Stary w Lublinie – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w celach promocyjnych poprzez opublikowanie wizerunku i/lub brzmienia głosu w materiałach zawierających utrwalony – za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk – przebieg wydarzenia kulturalnego (publikacja za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w tym w szczególności m.in. w mediach zewnętrznych i wewnętrznych, na stronie internetowej www.teatrstary.eu, w publikacjach, na portalach społecznościowych, a także w siedzibach instytucji) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) w celu realizacji określonego przepisami prawa obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na Administratorze – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub umową, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można wycofać w dowolnym czasie pod adresem e-mail: info@teatrstary.eu, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji zadań, o których mowa w ust. 3; do momentu wycofania zgody (niemniej nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane); do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw wynikających z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych;
b) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważy Pani/Pan, że są niekompletne;
c) żądania usunięcia danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Stary w Lublinie.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: info@teatrstary.eu lub pisemnie (Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin).

ZASADY SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE ZE SPORZĄDZENIEM PRZEZ TEATR DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ LUB ZAPISU AUDIOVIDEO WYDARZENIA KULTURALNEGO, W KTÓRYM MOŻE DOJŚĆ DO UTRWALENIA WIZERUNKU WIDZA LUB OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ DO JEGO OPIEKĄ.

Teatr informuje, że każde wydarzenie kulturalne organizowane przez Teatr, w którym będzie brał udział Widz podlegają utrwaleniu w drodze sporządzenia dokumentacji fotograficznej lub zapisu audio video, co oznacza, że wizerunek Widza lub osób znajdujących się do jego opieką (małoletnich) może zostać utrwalony tym zapisem. Sam udział w wydarzeniu kulturalnym, jako imprezie publicznej, oznacza zgodę Widza na utrwalenie wizerunku i publikację jego wizerunku, jak i osób znajdujących się do jego opieką, w związku z publikacją dokumentacji fotograficznej lub zapisu audio video wydarzenia kulturalnego, zawsze tylko i jedynie w celach ściśle związanych z samym wydarzeniem.
Powyższy fakt powinien wziąć pod uwagę każdy Widz zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniu kulturalnym.

V. ZMIANA REGULAMINU.

1. Teatr może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Teatr udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu a także za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Widza podczas Rejestracji Konta.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z możliwości zakupu w drodze, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2023 r.
3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.teatrstary.eu/index/regulamin-sprzedazy.html w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie.
4. Wszelkie umowy z Teatrem zawierane są w języku polskim.
5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 2022, poz. 1360 ze zm.).
6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.We wszystkich sprawach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prosimy o kontakt z kasą:

Teatr Stary w Lublinie
Jezuicka 18
20-113 Lublin
tel. 81 466 59 25 / 663 111 413
e-mail: kasa@teatrstary.eu

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania