Bitwa o kulturę. Powrót Romantyzmu. Ballady i romanse Juliusza Słowackiego / Marta Justyna Nowicka / PJM

Rozmowa tłumaczona na polski język migowy      
Parter i loże sali widowiskowej wyposażone są w pętlę indukcyjną     petla-1
 

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Wejściówki można rezerwować i odbierać w kasie Teatru Starego od 01.01.2023 r.
Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki na każde spotkanie. Większe grupy (uczniowie, studenci i inne grupy zorganizowane) proszone są o bezpośredni kontakt z kasą Teatru w celu rezerwacji miejsc.

Wydarzenie transmitowane online na stronie (zakładka "Na żywo" oraz na profilu fb Teatru Starego).

Prowadzenie: Łukasz Drewniak

Ironią losu, w roku obchodów dwuchsetlecia pierwszego wydania "Ballad iromansów", czyli symbolicznego początku ery romantyzmu w literaturze polskiej, Adama Mickiewicza prawie przysłonił jego wielki rywal Juliusz Słowacki. Owszem, w Roku Romantyzmu MKiDN rozdawało pieniądze na projekty wokół Ballad (koncerty, widowiska taneczne, spektakle teatralne, publikacje i przekłady), nadal odczuwaliśmy konsekwencje politycznej awantury o krakowskie i wściekle współczesne "Dziady" Mai Kleczewskiej, ale polski teatr po pandemii i w dobie wojny rosyjsko-ukraińskiej zainteresował się na nowo dramaturgią i postacią Juliusza Słowackiego. "Książę Niezłomny" w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, "Sen Srebrny Salomei" w Legnicy, "Ksiądz Marek" w Teatrze Polskim we Wrocławiu, "Lila Weneda" i sztuka Konrada Hetela o Słowackim opuszczającym szeregi Towiańczyków ("Koło Sprawy Bożej", obie realizacje w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku).
I jeszcze "Balladyna" Konrada Dworakowskiego wygrała Opolskie Konfrontacje Teatralne! Książka Marty Justyny Nowickiej "Słowacki. Wychodzenie z szafy" podpowiedziała nową, nieheteronormatywną i bardzo współczesną optykę spojrzenia na romantycznego poetę: człowieka o wielu maskach, z rozmysłem kreującego swój publiczny, prywatny i literacki wizerunek. Zainaugurowano projekt wydawniczy, którego celem będzie skompletowanie Dzieł Zebranych Juliusza Słowackiego – 20 tomów w 10 lat! – pod redakcją profesora Marka Troszyńskiego. Na razie możemy zapoznać się z dwutomowym zbiorem korespondencji poety. Masochiści i humoryści powinni konieczie przeczytać "Pana Juliusza" Waldemara Łysiaka. Co jeszcze wydarzyło się w dzisiejszej recepcji polskich romantyków, co iskrzy na styku Słowacki-Mickiewicz? Do czego potrzebujemy znów romantyzmu?
 
Łukasz Drewniak
 
Marta Justyna Nowicka - doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych. Kocha polski język i stara się zarażać swoją pasją do pięknych, dziwnych i brzydkich słów oraz porywającej literatury. Brała udział w takich inicjatywach jak: Studia na Horyzoncie, Lekcje bez klucza, Trójmiejska Kawiarnia Naukowa czy Doktowykłady. Współtworzyła projekt Rebelatorium – warsztaty z tworzenia gier planszowych. Od 2012 roku prowadzi kursy i zajęcia z języka polskiego jako języka obcego. Ma kotkę, która uwielbia leżeć na jej tekstach o Słowackim.
 

Obszernych skrótów ze spotkań można wysłuchać w audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” na antenie Radia Lublin w każdą niedzielę między 7.00 a 11.00.

 

#opisujemy

 
Reprodukcja ryciny przedstawiającej portret Juliusza Słowackiego. Młody mężczyzna z dużymi oczami, cienkim wąsikiem, jest ubrany w białą koszulę z dużym kołnierzem i cienką kurtkę. Tło jasne.
 
 

БИТВА ЗА КУЛЬТУРУ. ПОВЕРНЕННЯ РОМАНТИЗМУ. БАЛАДИ І РОМАНСИ ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО / МАРТА ЮСТИНА НОВІЦьКА / ПЖМ

Захід з перекладом на польську жестову мову

Партер і ложі глядацького залу обладнані індукційною петлею   

 

Вхід за безкоштовними перепустками. Перепустки можна забронювати та отримати в касі Старого театру з 1 січня 2023 року.

Одна особа може взяти максимум 4 перепустки на кожну зустріч. Для більших груп (учнів, студентів та інших організованих груп) просимо контактувати безпосередньо з касою татру для бронювання місць.

 

Захід транслюватиметься онлайн на сайті (вкладка “Na żywo” та у FB-профілі Старого театру).

Модерує: Лукаш Древняк

 

За іронією долі, у рік святкування 200-річчя першого видання “Балад і романсів”, тобто символічного початку епохи романтизму в польській літературі, Адама Міцкевича майже затьмарив його великий конкурент Юліуш Словацький. Так, у Рік романтизму Міністерство культури та національної спадщини виділяло кошти на проекти, що стосувалися “Балад” (концерти, танцювальні шоу, театральні вистави, публікації та переклади), ми ще відчували наслідки політичної баталії навколо краківської надсучасної інтерпретації “Дзядів” Майї Клечевської, але польський театр після пандемії та в ході російсько-української війни знову зацікавився драматургією та особистістю Юліуша Словацького. “Стійкий принц” ("Książę Niezłomny") у Національному Старому театрі у Кракові, “Срібний сон Саломеї” ("Sen Srebrny Salomei") у Легниці, “Ксьондз Марек” ("Ksiądz Marek") у Польському театрі у Вроцлаві, “Lila Weneda” та п’єса Конрада Гетеля про те, як Словацький залишає ряди послідовників Товянського (“Коло Божої справи” (“Koło Sprawy Bożej”), обидві постановки в театрі Вибжеже у Гданську).

 

Крім того “Баладина” Конрада Двораковського перемогла на Опольських театральних дебатах! Книга Марти Юстини Новіцької “Словацький. Вихід із шафи” запропонувала новий, негетеронормативний і дуже сучасний погляд на поета-романтика: людину з багатьма масками, яка сама створює свій публічний, приватний і літературний образ. Розпочато видавничий проект, метою якого буде завершення Зібрання творів Юліуша Словацького – 20 томів за 10 років! – за редакцією професора Марека Трошинського. А поки що можемо ознайомитись із двотомним зібранням кореспонденції поета. Мазохістам і гумористам обов’язково варто прочитати “Пана Юліуша” Вальдемара Лисяка. Що ще сталося в сьогоднішній рецепції польських романтиків, які іскри на стику Словацький - Міцкевич? Навіщо нам знову романтизм?

 

Лукаш Древняк

 

Марта Юстина Новіцька – докторка гуманітарних наук Гданського університету в галузі літературознавства, спеціальність: польська література. Авторка кільканадцяти наукових статей. Вона любить польську мову і намагається поділитися своєю пристрастю до красивих, дивних і гидких слів і захоплюючої літератури. Брала участь у таких ініціативах як: Studia na Horyzoncie, Lekcje bez klucza, Trójmiejska Kawiarnia Naukowa чи Doktowykłady. Була співавторкою проекту “Rebelatorium” – майстер-класи зі створення настільних ігор. З 2012 року веде курси та заняття з польської мови як іноземної. У неї є кицька, яка любить лежати на її текстах про Словацького.

 

Розгорнуті підсумки зустрічей можна почути в аудіопередачі “Не тільки розважальна радіо неділя” на Радіо Люблін щонеділі між 7.00 та 11.00 год.

 

Bitwa o kulturę. Powrót Romantyzmu. Ballady i romanse Juliusza Słowackiego. Marta Justyna Nowicka / PJM